دوشنبه 1396/11/30 - 36 : 21
مشخصات امام جمعه
عزت الله سنجیده
عزت الله سنجیده
توره
ارتباط با امام جمعه